1.

شناسنامه


2.

دغدغه‌های معناداری در اشعار ابن‌سینا

صفحه 1-25
یداله رستمی؛ سهام مخلص

3.

بازنمایی در فیلم برمبنای نظر مارتین هایدگر

صفحه 27-42
مهدی همایونی؛ اصغر فهیمی فر

4.

دامنۀ مقولی شهود ماهیات پدیده‌‌شناختی

صفحه 43-58
یاسر خسروی زاده؛ مرتضی نوری

5.

نقد و تحلیل نقش مسیحیت و عوامل همسو با آن در واژگونی تاریخیت خواست طبیعی انسان و نخبگان؛ از دیدگاه نیچه

صفحه 59-77
سیدحسن فلسفی طلب

6.

رابطۀ میان وجود و بی‌علقگی درخلال آثار کانت

صفحه 79-92
علی سلمانی؛ سپهر سلیمی

7.

طرح و بررسی برخی از مسائلِ اخلاقیِ هوش مصنوعی در هنر

صفحه 93-110
محمد علی عاشوری کیسمی

8.

تقلیل‌گرایی اخلاقی ذات‌گرایانۀ آخوند خراسانی

صفحه 111-122
بهروز محمدی منفرد

9.

بررسی انتقادی دیدگاه سازگارگروانۀ موریتس شلیک دربابِ ارادۀ آزاد

صفحه 123-137
کرامت ورزدار

10.

مرگ ‏آگاهی از دیدگاه نیچه و شوپنهاور

صفحه 137-153
اکرم عسکرزاده مزرعه

11.

تقابل مابعدالطبیعۀ ارسطویی و نیوتنی در عصر ناصری: نقد محمدکریم‏خان کرمانی بر نظریۀ خورشیدمرکزی

صفحه 155-179
امیرمحمد گمینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب