1.

شناسنامه


2.

مفهوم و نقش زمان در فلسفه ارنست بلوخ

صفحه 1-21
سیدحسین هاشمی؛ علی اصغر مصلح

3.

آیا ملاصدرا از بعد چهارم عدول کرده است؟

صفحه 23-37
مهدی اسدی

4.

سازگاری اصل‌های اخلاقی با موقعیت‌وابستگی

صفحه 39-55
سیدعلی اصغری

5.

برهان فرا- استقرای بدبینانه و واقع‌گرایی علمی: رویکردهای ارجاعی

صفحه 57-84
میرسعید موسوی کریمی

6.

مواجهۀ انتقادی شناخت‌گرایان با نظریۀ ناشناخت‌گرایی هیر با تأکید بر مفاهیم قوی اخلاقی

صفحه 85-98
حسن رهبر؛ حمید اسکندری؛ کاظم موسی خانی

7.

نسبت شورمندی در فلسفۀ کی‌یرکگور و زندگی انسان در عصر ترابشریت و هوش مصنوعی

صفحه 99-114
یاشار کریمی؛ محمدرضا شریف زاده؛ مهرداد رایانی مخصوص

8.

متافیزیک نور در اندیشۀ قدیس بوناونتورا

صفحه 115-133
بهمن زاهدی؛ قربان علمی؛ بخشعلی قنبری؛ محمود شیخ

9.

خاستگاه و مبانی فلسفی ترااِنسان‌

صفحه 135-150
خدیجه قربانی سی سخت؛ محمدحسن کریمی؛ بابک شمشیری؛ فرهاد خرمایی

10.

بررسی هستی‌شناسی اخلاق از منظر شیخ اشراق

صفحه 151-163
حسین احمدی

11.

آنِ نامتناهی: روایتی متفاوت از متافیزیک ارسطو با تأکید بر مؤلفه‌های عاطفی برسازندۀ آن

صفحه 165-187
سیده زهرا مبلّغ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب