1.

مطالعۀ شواهد پسروی جهانی سطح آب دریا در رسوبات میوسن میانی منطقۀ زنجان

صفحه 1-12
جواد ربانی؛ افشین زهدی

2.

ارزیابی آلودگی و بررسی فرم شیمیایی عناصر بالقوۀ سمّی در رسوبات سطحی رودخانۀ کارون در محدودۀ شهر اهواز

صفحه 13-34
فائزه میطیعی تبار؛ گیتی فرقانی تهرانی؛ صغری رستمی

3.

زیست چینه‌نگاری روزن‌داران کف‌زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناتۀ موردمطالعه از برش تنگ لیلم (تاقدیس چناره، حوضۀ لرستان)

صفحه 35-54
علیرضا محمد آبادی؛ محمد وحیدی نیا؛ میثم شفیعی اردستانی؛ فاطمه ذبیحی زوارم

4.

تحلیل کمی ناهمگنی‌های مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غرب ایران

صفحه 55-82
رخشنده عطایی؛ حمزه مهرابی؛ وحید توکلی

5.

ادغام داده‎‍های رسوب‌شناسی و ژئوشیمی ایزوتوپی برای درک چارچوب چینه‌نگاری سکانسی نهشته‎‍های ژوراسیک میانی–بالایی سازندهای سرگلو و نجمه در شمال ‌غرب کرمانشاه (ناحیۀ اورامان، برش‌های دودان و کزی)

صفحه 83-116
میلاد ایمانی سقین‌سرا؛ آرام بایت گل؛ مهدی دارائی؛ محمود شرفی؛ میثم عیسی نژاد؛ افشین زهدی؛ جواد ربانی

6.

پراکندگی زمانی و مکانی نهشته‎‍های آذر- آواری سازند قم، با تأکید ویژه بر جنوب شرقی استان کرمان: کاربرد آ‌نها در چینه‎‍نگاری رخدادی (تفرا)

صفحه 117-134
ابراهیم محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب