1.

دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی (85)،بهار 1401

صفحه 1-146

2.

تحلیل نگرش کارکنان یگان حفاظت از جنگل‌ها به پارادایم جدید زیست‌محیطی مطالعة موردی: استان گلستان

صفحه 1-20
احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا شهرکی

3.

تبیین آثار بازآفرینی فضاهای شهری بر عملکرد اقتصادیاجتماعی بافت تاریخی اصفهان نمونة پژوهش: محدودة میدان امام علی (ع)

صفحه 21-44
حسین جعفری جبلی؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ حسن حکمت نیا؛ رضا مختاری

4.

تحلیل نابرابری فضایی در توزیع خدمات اداری‌انتظامی از منظر عدالت فضایی نمونة پژوهش: محله‌های شهر اصفهان

صفحه 45-66
محمدحسین سرائی؛ فرزانه دستا

5.

آسیب‌شناسی ساختاری طرح هادی به‌منزلة فراگیرترین طرح توسعة روستایی در ایران نمونه: استان کرمانشاه

صفحه 63-88
امیرعلی ذوالفقاری؛ سیداسکندر صیدایی

6.

تحلیل ریشه‌ای عوامل محدودکنندة موفقیت پروژة ایستگاه پمپاژ آب در روستای قمشة فرامان، شهرستان کرمانشاه

صفحه 89-112
پروین امیرخانی؛ فرحناز رستمی قبادی؛ شهپر گراوندی

7.

تحلیلی بر نقش توسعۀ هوشمند شهری در توسعۀ میان‌افزای مناطق فرسودۀ تبریز نمونة پژوهش: منطقۀ 8 تبریز

صفحه 113-132
آرزو شفاعتی؛ رضا ولیزاده؛ اکبر رحیمی؛ علی پناهی

8.

تحلیل چیدمان شرایط جغرافیایی با هدف کاهش آلودگی هوا نمونة پژوهش: شهر تهران

صفحه 133-146
فایزه افریده؛ محمدحسین رامشت؛ گراهام مورتین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب