1.

سال سیزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 24، بهار و تابستان 1400


2.

مقایسة توان شبیه‌سازی ادراکی در کودکان مبتلا به اختلال ویژة خواندن و کودکان طبیعی از دیدگاه شناخت جسمی‌شده

صفحه 1-20
مریم طبیعی؛ علیرضا خرمایی؛ محمد نامی؛ امیرسعید مولودی

3.

دربارۀ ساخت و کارکرد ساخت‌های آینده‌ساز در جوشقانی

صفحه 21-40
اسفندیار طاهری

4.

الگوی آهنگیِ ساخت اطلاعی در لهجه کاشانی

صفحه 41-64
اسما کریمی مقدم آرانی؛ ماندانا نوربخش

5.

معانیِ طرح‌واره‏ای حروف اضافة «برای» و «تا» در توضیح دستوری‏شدگی ثانویةآن‏ها

صفحه 65-88
سپیده عبدالکریمی؛ سارا بابایی فلاح

6.

پردازش زمان دستوری: بازنمود ذهنی زمان مطلق و نسبی در فارسی و انگلیسی از رویکرد روان‌شناسی زبان

صفحه 89-112
معصومه مهرابی؛ بهروز محمودی بختیاری

7.

نمود پیش‌نگر و نوع عمل در زبان فارسی

صفحه 113-132
والی رضایی؛ ژاله مکارمی

8.

بازنمایی نحوی، معناشناسی وکاربردشناسی فعل‌های مجاور در زبان فارسی (تحلیلی بر مبنای دستور نقش و ارجاع)

صفحه 133-162
پریسا نجفی؛ جلال رحیمیان

9.

تحلیلی رده‌شناختی از ساخت مقایسۀ عالی در زبان فارسی

صفحه 163-180
آوا ایمانی

10.

کاربست نظریۀ استعاره و مجاز مفهومی در سینما: مطالعۀ موردی فیلم برف روی کاج‌ها

صفحه 181-216
امیرسعید مولودی؛ سید وحید نبوی‌زاده نمازی

11.

بررسی معنایی افعال وجهی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده‌شناسی

صفحه 217-230
شهلا شریفی؛ نرجس بانو صبوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب