1.

سال سی و دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی 84،زمستان 1400


2.

برساخت اجتماعی مدارا در زندگی روزمرۀ شهری

صفحه 1-24
محمد سعید ذکایی؛ محدثه امیری مقدم

3.

مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ بین هویت قومی و پرخاشگری با تأکید بر نظریۀ به‌رسمیت‌شناسی اَکسل هونت

صفحه 25-44
موسی سعادتی

4.

دو تجربۀ درهم‌تنیده؛ روایت پرستاران بخش عفونی و بیماران بهبودیافته از کرونا در بیمارستان رازی اهواز؛ مطالعه‌ای با روش نظریۀ داده‌بنیاد

صفحه 45-68
سجاد بهمنی؛ مژگان پیرک

5.

تفاوت نسلی مرتبط با نگرش‌های جمعیت‌شناختی در ایران

صفحه 69-96
یعقوب فروتن؛ خدیجه صادقی

6.

بررسی رابطۀ رهبری سطح پنج و توانمندسازی ساختاری با تعالی سازمانی مدارس به‌واسطۀ نقش میانجی توانمندسازی روان‌‌شناختی معلمان

صفحه 97-118
حسین معجونی؛ محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ افشین افضلی

7.

تأثیر اخلاق پولی بر میزان رضایت از زندگی

صفحه 119-140
دنیا شجیرات؛ حبیب انصاری سامانی؛ سیدنظام الدین مکیان

8.

همسان‌همسری ارزشی و رضایت زناشویی مطالعۀ موردی: شهر نورآباد

صفحه 141-156
عفت جهانگیری؛ وکیل احمدی؛ جلیل کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب