1.

سال سی و دوم، شماره اول، شماره پیاپی 81، بهار 1400


2.

رابطۀ سبک‌های هویت با جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان

صفحه 1-22
فریبرز صدیقی ارفعی؛ محمد گنجی؛ محمد جواد یزدانی ورزنه؛ مریم نادی راوندی

3.

مطالعۀ تحولات نقشی و شادزیستی زنان روستایی

صفحه 23-58
موسی عنبری؛ سمیه حقی

4.

تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه؛ با تأکید بر انتظارات جامعۀ محلی

صفحه 59-82
علی اکبر دولتی؛ سید علی سیادت؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد رضا نیستانی

5.

تحلیل تطبیقی - فازی شرایط علی و بسترهای نهادی - اجتماعی رقابت‌پذیری بین کشورهای نوظهور اقتصادی

صفحه 83-106
مهدی مالمیر

6.

مطالعۀ کیفی برساخت هویت بدنی نوجوانان؛ دختران دبیرستانی شهرستان بروجرد1

صفحه 107-134
سارا خزایی؛ محمد اسماعیل ریاحی

7.

درک و فهم پدیدۀ کولبری در شهرستان بانه

صفحه 135-154
اکبر زارع شاه آبادی؛ آرزو محمدی

8.

بررسی رابطۀ میزان دموکراسی و احساس شادمانی؛ مطالعۀ مقطعی - ملی

صفحه 155-168
رضا عظیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب