1.

شناسنامه علمی: نشریه دوفصلنامه علمی رویکـردهای نویـن آمـوزشی: سال پانزدهم، شماره دوم، پیاپی 32 پاییزو زمستان 1399


2.

بررسی تأثیر ادراک از حمایت تدریس بر کارآمدی تدریس در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان

صفحه 1-22
سید هدایت اله داورپناه؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ میلاد جوانمردی

3.

اثربخشی آموزش بازی با کلمات بر مشکلات املایی دانش‌آموزان پایۀ اول ابتدایی

صفحه 23-42
خلیل غفاری؛ بهمن یاسبلاغی؛ خورشید عبدالوند

4.

تجارب زیستۀ معلمان درزمینۀ شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان مبتنی‌بر ابعاد و مؤلفه‌های الگوی تدریس اثربخش

صفحه 43-58
محمد رضا نظریان؛ احمد عابدی؛ علی مهداد؛ محمدعلی نادی

5.

طراحی مدل فرهنگ یادگیری الکترونیکی درجهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM (مورد مطالعه: کارکنان شرکت سیمان شرق)

صفحه 59-80
میثم کیوانی؛ مهدی زیرک؛ حسین مومنی مهموئی؛ علی حسین زاده

6.

روایت معلمان دورۀ ابتدایی دربارۀ طرح حذف مشق شب و جایگزینی تکالیف مهارت‌محور: پژوهشی با رویکرد کیفی

صفحه 81-96
امینه محبی امین؛ رضا جبله

7.

طراحی مدل مفهومی و تعیین اثربخشی آموزش مطالعات اجتماعی خدمتمحور براساس الگوی IPARD بر مهارت‌های یادگیری خدمتمحور دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ اول

صفحه 97-112
داود گوگانی؛ علی ایمان زاده؛ شهرام رنجدوست

8.

ارائۀ چهارچوب مفهومی برای تسهیل روند تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 113-136
رضا علی طرخان؛ زینب مصطفوی

9.

تحلیل نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدیدهای طرح «درس‌پژوهی» از دیدگاه مجریان طرح «مطالعه‌ای ترکیبی»

صفحه 137-160
مهین نادری؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ بی بی عشرت زمانی؛ محمد نیکخواه

10.

بررسی سطح حضور آموزشی، اجتماعی و شناختی در دوره‌‌های مبتنی‌بر وب (مطالعة موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

صفحه 161-178
ثریا خزائی؛ محبوبه عارفی

11.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی رشتۀ کارشناسی علوم‌تربیتی با استفاده از رویکرد ویکور فازی (مطالعۀ موردی: دانشگاه مازندران)

صفحه 179-194
میمنت عابدینی بلترک؛ حمیدرضا کمالی اردکانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب