1.

شناسنامه علمی: نشریه دوفصلنامه علمی رویکـردهای نویـن آمـوزشی: سال پانزدهم، شماره اول، پیاپی 31 بهار و تابستان 1399


2.

طراحی و آزمون مدل تأثیر چشم‌انداز زمان بر بی‌صداقتی تحصیلی از طریق نقش واسطه‌گری خودمختاری در دانش‌آموزان دورة متوسطة دوم

صفحه 1-16
کامیار عظیمی؛ غلامحسین مکتبی

3.

تأثیر ویژگی‌های درونی و بیرونی عوامل آموزشی مبتنی‌بر وب بر مهارت روخوانی قرآن دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی

صفحه 17-32
مونا احمدمخبری؛ وحید صالحی؛ حسین مرادی مخلص

4.

جایگاه آموزش چندفرهنگی در برنامۀ درسی ریاضی دورۀ اول ابتدایی

صفحه 33-58
عظیمه سادات خاکباز

5.

تحلیل محتوای سرفصل‌های دروس کاربرد فاوا در رشتة آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان براساس الگوی TPACK

صفحه 59-78
فتح اله کوشکی؛ مصطفی قادری؛ محبوبه خسروی؛ علیرضا صادقی

6.

ارزیابی کیفیت برنامة درسی در آموزش‌‌های مهارتی؛ مطالعة موردی: رشتة معماری دانشکدة فنی‌وحرفه‌ای شریعتی تهران

صفحه 79-102
محبوبه محمدشفیع؛ محمدرضا نیستانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ ویدا تقوائی

7.

نقش واسطه‌ای ترجیحات فکری ندهرمان در تأثیر سبک‌های یادگیری کلب بر خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان

صفحه 103-114
حمیدرضا آرمان

8.

تدریس عاشقانه؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها با رویکردی فراترکیب

صفحه 115-132
رضا ناصری جهرمی؛ مهدی محمدی؛ سحر نوروزی؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی

9.

مطالعه‌ای آینده‌پژوهانه در ابعاد مختلف آموزش؛ ارائة چشم‌اندازی از مدرسة میان‌رشته‌ای آینده

صفحه 133-156
علی ذاکری؛ محسن طاهری دمنه

10.

اثربخشی آموزش مجازی با استفاده از الگوی طراحی آموزشی چهارﻣﺆﻟﻔﻪای ون مرینبوئر در علوم بهروش چندرسانهای بر بار شناختی، یادگیری، و انگیزۀ تحصیلی دانشآموزان پایۀ ششم ابتدایی

صفحه 157-176
فاطمه نجفی نژاد مشیزی؛ افسانه توحیدی؛ مهشید تجربه‌کار

11.

تأثیر آموزش مبتنی‌بر بهبود کیفیت زندگی کاری بر ادراک کارکنان از اثربخشی آموزش‌های سازمانی در یک کارخانۀ تولید مواد غذایی

صفحه 177-188
امین برازنده؛ حسین سماواتیان؛ ابوالقاسم نوری؛ محمدرضا عابدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب