1.

ارزیابی تحلیلی آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و نظارت حسابرسان مبتنی بر انگیزة شهرت در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد منافع

صفحه 1-22
محمد حسنی؛ آزاده صالحی

2.

قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی، رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی

صفحه 23-44
امید فرجی؛ رضا سجادپور؛ مرتضی رفیعی؛ پریسا برجی

3.

رابطۀ الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه‌گذاران

صفحه 45-62
حمیده اثنی عشری؛ غلامحسین اسدی؛ احسان قهرائی

4.

حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم‌تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش

صفحه 63-82
وحید روح الهی؛ سید عباس هاشمی؛ مریم فرهادی؛ مریم شریف دوست

5.

بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات

صفحه 83-104
محمدرضا نیک بخت؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

6.

تأثیر دوگانگی نقش مدیرعامل بر رابطۀ میان کیفیت افشا و هزینۀ سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران

صفحه 105-124
سهراب استا؛ هادی شیخی؛ فرشاد سبزعلی پور

7.

شناسنامه علمی :سال دوازدهم، شماره چهارم، پیاپی 46، زمستان 1399سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب