1.

سال دهم، شماره اول، شماره ترتیبی 18، بهار و تابستان 1397


2.

ملاحظاتی در ترتیب خطی ساخت فعل فارسی از دیدگاه پادتقارنی

صفحه 1-22
محمد دبیرمقدم؛ محمد فرخی یکتا

3.

جنسیت در مقالات علمی فارسی‌زبان: مطالعۀ پیکره بنیاد نشانگرهای فراگفتمان تعاملی براساس انگارۀ هایلند

صفحه 23-42
طاهره طارمی؛ گیتی تاکی؛ پاکزاد یوسفیان

4.

انطباق واجی واکه‌های انگلیسی با فارسی در چارچوب انگارة شنیداری

صفحه 43-60
وحید صادقی؛ ندا بیگدلی

5.

بررسی اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه‌های سه‌هجایی با هجای آغازین CVCC در زبان فارسی

صفحه 61-82
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ روح الله یعقوبی؛ علی مالمیر

6.

ساخت اضافۀ ملکی در زبان فارسی: تحلیلی از منظر دستور ساخت

صفحه 83-98
حسین رضویان؛ سحر بهرامی خورشید؛ صدیقه کاوسی تاجکوه

7.

بررسی محدودیت‌های ناظر بر ترتیب پسوندهای اشتقاقی در زبان فارسی بر مبنای رویکرد محدودیت‌های پردازشی

صفحه 99-114
سارا شکری؛ آزیتا عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب