1.

شناسنامه علمی: سال سوم، شماره دوم، پیاپی 10 تابستان 1396

صفحه 0-0

2.

بررسی رابطة ذهن‌آگاهی با بهزیستی روانشناختی: نقش تنظیم التزام راهبردی و عزت نفس

صفحه 1-18
سیروس عالیپور؛ سیمین زغیبی قناد

3.

تأثیرآموزش مثبت‌نگر گروهی بر پیوند با مدرسه در دانش‌آموزان دختردوره متوسطه

صفحه 19-36
مسعود صادقی؛ زینب بیرانوند

4.

اثربخشی درمان کیفیت زندگی بر مهرورزی به خود و چشم‌انداز زمانی به آینده در زنان یائسه

صفحه 37-50
فروغ جعفری

5.

پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفه‌های سرمایۀ روانشناختی و مؤلفه‌های نگرش معنوی

صفحه 51-64
زهره وحیدی؛ رضا جعفری هرندی

6.

نقش عفو، سپاسگزاری و تواضع در پیش بینی بهزیستی روانی سالمندان

صفحه 65-76
زهرا دشت بزرگی

7.

بررسی نقش واسطۀ خودکارآمدی تغییر در رابطۀ بین سرمایۀ روانشناختی و تعهد به تغییر

صفحه 77-88
عادل زاهد بابلان؛ غفار کریمیان پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب