1.

تأمّلی در زبان ادبی رودکی

صفحه 1-18
فاطمه مدرسی

2.

بررسی موسیقی شعر رودکی

صفحه 19-34
حسین اقاحسینی؛ اسراءالسادات احمدی

3.

رقیب حصاری

صفحه 35-44
احمد امیری خراسانی؛ محمدرضا صرفی

4.

جادوی اندیشه و زبان ادبی رودکی

صفحه 45-52
محمدصادق بصیری

5.

پیوند زبان و اندیشه در شعر رودکی

صفحه 53-66
مریم صادقی گیوی؛ سعید بزرگ بیگدلی

6.

رودکی و عمرخیام

صفحه 67-88
محمدرضا نصر اصفهانی؛ علی سینا رخشنده مند

7.

جایگاه رودکی در شعر امیر معزّی و دیگر شاعران

صفحه 89-98
احمدرضا یلمه ها

8.

بازتـاب علـم معــانی در شعر رودکی

صفحه 99-114
فاطمه جمالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب