1.

بررسی نقش و رابطه نظارتی استاد راهنما و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

صفحه 1-26
ناصر شیربگی؛ صدیقه کاوه‌ای

2.

رابطه بین قابلیت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در شهر اصفهان

صفحه 27-48
مژده مهاجری؛ مصطفی شریف؛ احمد مهاجری

3.

رابطة ادراک عدالت سازمانی و درگیری عاطفی و ذهنی در بین دبیران دورة متوسطه شهر اصفهان

صفحه 49-72
سیما قادری؛ علی سیادت؛ غلامرضا شمس مورکانی

4.

بررسی رابطه بین همنوایی گروهی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های کم دامنه شخصیتی آنان

صفحه 73-90
احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ محسن لعلی؛ مریم اسماعیلی

5.

نقش فراشناخت و حل مسأله در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دختر و پسر شهر اصفهان

صفحه 91-106
حمید کاظمی؛ فهیمه کشاورزیان

6.

رویکرد چند معیاره و تلفیقی نیازسنجی آموزشی بر مبنای تحلیل شایستگی‌های کارکنان

صفحه 107-136
داریوش محمدی زنجیرانی؛ ندا اشتیاقیان؛ فیروز رازنهان

7.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش انگیزه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان بر اساس نظریه خودمختاری

صفحه 137-153
هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی؛ امید صدرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب