1.

بررسی عوامل همبسته با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی بر اساس نتایج آزمون TIMSS-Rو ارائه الگوی تحلیل مسیر برای بررسی تأثیر هر یک از عوامل بر پیشرفت تحصیلی

صفحه 1-30
محمدرضا سرمدی؛ محمد حسن صیف؛ سعید طالبی؛ صمد عابدی

2.

پست مدرن و اصلاحات برنامه درسی

صفحه 31-64
علی بیرمی پور؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ س‍‍‍ید حسن هاشم‍‍‍ی

3.

اثربخشی مداخلات زودهنگام آموزشی- روانشناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با ناتوانیهای یادگیری عصب- روان شناختی

صفحه 67-88
احمد عابدی؛ مختار ملک پور

4.

اثربخشی رهبری مدیران ایران و هندوستان : تأثیر جنسیت و نوع مدرسه

صفحه 89-110
غلامرضا شمس مورکانی

5.

کاربرد آزمون آرایش تصادفی روابط منظم فرض شده، برای تعیین اعتبار مدل شش ضلعی هالند در ساختار رغبت‌های شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 111-132
مهدی اکبرزاده؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان

6.

اعتباریابی آزمون های طبقه‌بندی استعدادهای فلانگان در بین دانشجویان در دانشگاه های تهران و اصفهان

صفحه 133-148
حمید رضا عریضی؛ افشین صلاحیان

7.

بررسی اندیشه های تربیتی دریدا و نقد آن

صفحه 149-170
احترام ابراهیم؛ سعید بهشتی؛ سوسن کشاورز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب