1.

تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران

صفحه 1-20
حسن لشکری؛ حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی

2.

مقایسه خسارات اقتصادی خشکسالی کشاورزی سال‌های( 1378تا1382) شهرستان نائین با سایر شهرستان‌های استان اصفهان

صفحه 21-44
حسن بیک محمدی؛ حمیدرضا وارثی؛ حمیدرضا وارثی؛ حسن بیک محمدی؛ سیروس قنبری؛ سیروس قنبری

3.

حفاظت محیط زیست و برنامه‌ریزی توسعه فیزیکی روستا با تأکید بر ارزیابی طرح‌های هادی روستایی

صفحه 45-60
ارسطو یاری؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی

4.

تحلیل عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر طراحی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

صفحه 61-82
جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ رعنا شیخ بیگلو

5.

پهنه بندی ایران بر مبنای دماهای حداقل

صفحه 83-106
بهمن جوادی؛ فیروز مجرد

6.

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی عناصر اقلیمی و پیش‌بینی سیکل خشکسالی ) مطالعه موردی: استان اصفهان(

صفحه 107-120
جواد خوشحال دستجردی؛ سیدمحمد حسینی

7.

تحلیل نقش سیمای توپوگرافی در کاربری اراضی شهرستان گلوگاه با استفاده از GIS و RS

صفحه 121-138
زهرا رسولی؛ محمدعلی اسدی زنگنه؛ مریم عسگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب