1.

جلد


2.

شناسنامه


3.

بررسی اقلیم بارشی جمهوری آذربایجان

صفحه 1-14
مرضیه یونسی

4.

اقلیم شناسی بارش ایران با استفاده از تحلیل همساز ها

صفحه 15-26
زهره مریانجی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سعید موحدی

5.

واکاوی کوچ زودرس بهاره عشایر استان فارس

صفحه 27-42
احمد عابدی سروستانی

6.

بررسی زمین‌ساخت فعال دامنه شمالی البرز خاوری با استفاده از نشانه‌های زمین ریختی در حوضه آبریز گرگان‌رود

صفحه 43-56
عزیز رحیمی چاکدل؛ مجید نعمتی؛ مصطفی رقیمی؛ معصومه روستائی؛ مریم آق آتابای

7.

ارزیابی روش های تفکیک دبی پایه بر اساس آنالیز شاخه خشکیدگی

صفحه 57-66
مهدی تیموری

8.

پایش خشکسالی ایران به کمک شاخص شدت خشکسالی پالمر و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور جوی- اقیانوسی

صفحه 67-82
محمد دارند

9.

آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی در افق 1404 با استفاده از مدل زنجیره‌ای CA مارکوف (مطالعه موردی: اسفراین)

صفحه 83-96
نفیسه رمضانی؛ رضا جعفری

10.

بررسی همدید کنش Iهای چرخندی بر روی ایران

صفحه 97-112
سعید موحدی؛ رضا کاوسی

11.

مکان‌یابی پیچانه‌های تراز 500 هکتوپاسکال مؤثر بر اقلیم ایران در نیمه سرد سال

صفحه 113-132
بختیار محمدی

12.

تعیین فعالیت گسل پیرانشهربه عنوان شمال غربی ترین قطعه راندگی جوان زاگرس با کاربرد مدل DTM و نرم افزار GIS

صفحه 133-146
کاملیا یزدانفر

13.

تحلیلی بر آسیب پذیری لرزه ای و شبیه سازی آن در مدیریت بحران، مطالعه موردی: ناحیه13 شهر کرمان

صفحه 147-164
مژگان دهقانی؛ رضا حسن زاده؛ زهرا حسینی؛ اکبر علوی

14.

بررسی میزان رضایت جوامع روستایی از مکان یابی کاربری‌ها در طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف)

صفحه 165-180
مهدی جوانشیری؛ فرهاد عزیزپور؛ علی اکبر عنابستانی

15.

روند و تغییرپذیری دما در ایران در دوره 2010-1960 پس از تعدیل ناهمگنی های غیرطبیعی موجود در داده ها

صفحه 181-196
مجتبی نساجی زواره؛ فاطمه رحیم زاده

16.

ارزیابی و سطح بندی دهستانهای شهرستان دالاهو بر اساس توان منابع گردشگری در جذب توریسم

صفحه 197-214
سیامک پیری؛ احمد تقدیسی؛ مسعود تقوایی

17.

تحلیل شرایط جوی تؤام با بارش های تابستانه در زاگرس جنوبی

صفحه 215-228
مجید منتظری؛ حسین عساکره؛ نصرت فرهادی؛ امیر گتدمکار

18.

احتمال وقوع بارش‌های روزانه‌ی ایران و پیش‌بینی آن با مدل زنجیره‌ی مارکوف

صفحه 229-240
زهرا ماه آورپور

19.

بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه‌ای به روش آنبالاگان با استفاده از GIS (مطالعه موردی:‌ حوضه آبخیز کلات در ارتفاعات هزار مسجد)

صفحه 241-260
محمد علی زنگنه اسدی؛ محمود حبیب اللهیان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ مجید ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب