1.

ارزیابی تغییرات زمانی وقوع زلزله‌های ایران و آذربایجان در ارتباط با فعالیت‌های خورشیدی

صفحه 1-28
معصومه عدالت دوست؛ سعید جهانبخش؛ شهاب الدین واثق ملکی

2.

بررسی وضعیت مسکن گروه‌های درآمدی و برآورد مسکن گروه‌های کم درآمد(نمونه موردی استان هرمزگان)

صفحه 29-56
کرامت‌اله زیاری؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز؛ محمد آقاجانی

3.

پیش‌بینی دماهای حداکثر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: شهرستان اردبیل

صفحه 57-78
حسین شایقی؛ بهروز سبحانی؛ بهروز سبحانی؛ سید اسعد حسینی؛ برومند صلاحی؛ بهروز سبحانی

4.

برنامه‌ریزی مردم محور(مشارکتی) در مقیاس خرد شهری (محله) نمونه موردی :محله اسلام آباد زنجان

صفحه 79-102
زهره فنی؛ اسماعیل دویران

5.

پژوهشی در ژئ‍ومورفولوژی خروسلو داغی با تاکید بر تطبیق و عدم تطبیق شبکه‌های رودخانه‌ای (شمال استان اردبیل)

صفحه 103-124
عقیل مددی

6.

چالش‌های عمده توسعه روستایی (مطالعه موردی استان کردستان)

صفحه 125-142
رحمت‌اله بهرامی

7.

تعیین کانون‌های بارش در حوضه‌های آبریز (مطالعه موردی حوضه مند)

صفحه 143-155
بهرام نجف‌پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب