1.

متن کامل مجله + پیوست‌‌ها (بهار 1390)


2.

بررسی فنتیکی جنس Lolium از خانواده غلات در ایران

صفحه 1-16
ملیحه اوشیب‌نتاج؛ مریم کشاورزی؛ حسن شکرچی؛ محمد اکبرزاده

3.

بررسی کاریوتیپی گونه‌هایی از بخش Vicia متعلق به جنس L. Vicia از تیرهLindl. Fabaceaeدر ایران

صفحه 17-24
نسترن جلیلیان؛ محمدرضا رحیمی‌ن‍ژاد رنجبر

4.

تنوع ریختی برگ بین جمعیت‌های طبیعی بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia) و اوری (Q. macranthera) در جنگل‌های خزری

صفحه 25-34
علی ستاریان؛ مهرداد زرافشار؛ فریبا بابایی سوستانی

5.

بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کفال طلایی Liza aurata (Risso, 1810) در سواحل استان گلستان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 35-46
زهره قدسی؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبانپور

6.

تعیین اکوتیپ‌های جوامع جلگه‌ای سفید‌پلت (Populus caspica Bornm.) در جنگل‌های خزری با استفاده از نشانگر مورفولوژیک برگ و ایزوآنزیمی پراکسیداز

صفحه 47-58
حسن فلاح؛ مسعود طبری؛ داوود آزادفر

7.

تاکسون‌های جدید از جنسCousinia cass. Sect. Stenocephalae Bunge خانواده کاسنی (Asteraceae) از ایران

صفحه 59-68
فریده عطار

8.

ارزش تاکسونومیک صفات ساختار تشریحی ساقه در رده‌بندی برخی گونه‌های جنس Adonis L. از تیره آلاله (Ranunculaceae) در ایران

صفحه 69-78
مجید قربانی نهوجی؛ دینا عزیزیان؛ مسعود شیدایی؛ محبوبه خاتم‌ساز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب