. (1399). شناسنامه علمی: نشریه دوفصلنامه علمی رویکـردهای نویـن آمـوزشی: سال پانزدهم، شماره دوم، پیاپی 32 پاییزو زمستان 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 15(2), -. doi: 10.22108/nea.2020.26602
. "شناسنامه علمی: نشریه دوفصلنامه علمی رویکـردهای نویـن آمـوزشی: سال پانزدهم، شماره دوم، پیاپی 32 پاییزو زمستان 1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 15, 2, 1399, -. doi: 10.22108/nea.2020.26602
. (1399). 'شناسنامه علمی: نشریه دوفصلنامه علمی رویکـردهای نویـن آمـوزشی: سال پانزدهم، شماره دوم، پیاپی 32 پاییزو زمستان 1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 15(2), pp. -. doi: 10.22108/nea.2020.26602
. شناسنامه علمی: نشریه دوفصلنامه علمی رویکـردهای نویـن آمـوزشی: سال پانزدهم، شماره دوم، پیاپی 32 پاییزو زمستان 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 15(2): -. doi: 10.22108/nea.2020.26602


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب