1.

بازتـاب علـم معــانی در شعر رودکی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 99-114
فاطمه جمالی

2.

بررسی ابیات تازه و منسوب به رودکی سمرقندی در فرهنگ لغت حلیمی (شرح بحر‌‌ الغرائب)

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-20
زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان

3.

بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-18
محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری

4.

بررسی موسیقی شعر رودکی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 19-34
حسین اقاحسینی؛ اسراءالسادات احمدی

5.

پیوند زبان و اندیشه در شعر رودکی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 53-66
مریم صادقی گیوی؛ سعید بزرگ بیگدلی

6.

تأمّلی در زبان ادبی رودکی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-18
فاطمه مدرسی

7.

جادوی اندیشه و زبان ادبی رودکی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 45-52
محمدصادق بصیری

8.

جایگاه رودکی در شعر امیر معزّی و دیگر شاعران

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 89-98
احمدرضا یلمه ها

9.

رودکی و عمرخیام

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 67-88
محمدرضا نصر اصفهانی؛ علی سینا رخشنده مند

10.

ساختار اشعار رودکی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 15-28
غلامعلی فلاح

11.

قصیده بوی جوی مولیان در نیشابور سروده شده است نه هرات

دوره 3، شماره 2، تیر 1390، صفحه 53-62
اسماعیل شفق

12.

«همی بکشتی تا آدمی نماند شجاع» نقد آرا و عملکرد مصحّحان در بازیابی دو بیت منسوب به رودکی سمرقندی در منابع بلاغی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-22
زهرا نصیری شیراز؛ سجاد دهقان؛ نصرالله امامیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب