1.

افلاطون، اینهمانی و فضیلت

دوره 8، شماره 21، فروردین 1395، صفحه 37-54
ناصر مومنی؛ رضا داوری اردکانی

2.

آموزه ی عشق افلاطونی در نمایشنامه ی ماسک دار کومس اثر جان میلتون

دوره 8، شماره 22، مهر 1395، صفحه 19-30
مسعود رستمی

3.

بررسی تطبیقی معانی و جایگاه خیال در مثنوی و آراء افلاطون

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 93-106
علی اصغر حلبی؛ شمسی علیاری

4.

تأملی در نمودهای اندیشۀ افلاطون در باب چهارم مرزبان‌نامه

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 23-36
شیرزاد طایفی؛ سیّدعلی هاشمیان بجنورد

5.

زبان از نظر افلاطون و هیدگر: یک بررسی مقایسه ای

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 41-64
رضا کورنگ بهشتی؛ محمد جواد صافیان اصفهانی

6.

ساختار روایی و دراماتیک در رساله‌های افلاطون

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 1-10
مهرداد پورعلم؛ مرضیه پیروای ونک

7.

عقل و قانون در رساله قوانین افلاطون

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 13-26
عبدالرسول حسنی فر

8.

فارابی و پارادوکس منون در رسالۀ الجمع بین رأیی الحکیمین

دوره 8، شماره 22، مهر 1395، صفحه 83-98
مجید صدرمجلس

9.

«مشق مرگ»؛ قرابت مضمونی و بیانی سهروردی و افلاطون در باب مسئلۀ تجرید

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 139-156
رضا کورنگ بهشتی؛ مجید طاوسی ینگابادی

10.

مقایسۀ وجهه‌نظرهای هیدگر متقدم و متأخر درباب ایده‌های افلاطون

دوره 15، شماره 36، مهر 1402، صفحه 143-159
کاظم هانی

11.

نظام ایده‌ها، دلیلی بر شکل‌وارگی نظام طبیعت در فلسفۀ افلاطون و شیخ اشراق

دوره 11، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 15-34
علی حسینی؛ زهرا رفیع نژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب