1.

بازنمایی فرهنگ سیاسی در شعر کردی: تحلیل محتوای اشعار هژار و هیمن

دوره 28، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-52
امید قادرزاده؛ خالد میارغنج

2.

بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهرتهران)

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 41-62
جعفر هزار جریبی

3.

بررسی معناداری رابطۀ احساس عدالت شهروندان با چگونگی حضور در فضاهای عمومی شهری، نمونۀ موردی: شهر شیراز

دوره 31، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 133-148
علی رضا صادقی؛ پریسا زارع؛ علی رضا روایی

4.

بررسی مقایسه‌ای کارکردهای اشه و ماعت

دوره 13، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 71-84
سید سعید رضا منتظری؛ مجید طامه؛ سعیده شریفی

5.

بررسی و تحلیل بازتاب نابرابری‌های فضایی محلات منطقه 2 شهر تهران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-12
احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام چرخان

6.

تحلیلی بر توزیع فضایی جمعیت و خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی و نابرابری های شهری (مطالعه موردی: محلات شهر فیروزآباد فارس)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 191-214
علی باقری کشکولی؛ علی زنگی آبادی؛ نازنین تبریزی

7.

تحلیل فضایی نواحی شهر بروجرد از نظر برخورداری از خدمات شهری با الگوهای تصمیم‌گیری چند‌معیاره

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-20
حجت شیخی؛ سحر منصوری؛ داود نصراللهی

8.

توزیع امکانات و خدمات شهری بر اساس عدالت اجتماعی (مورد شهر یاسوج)

دوره 23، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 109-138
مجید تیربند؛ مهری اذانی

9.

سنجش الگوی توزیع فضایی خدمات شهری در منطقه 5 شهر تهران به کمک مدل آنتروپی و ویلیامسون

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 17-28
زیبا پرنون؛ لیلا واحدیان بیکی؛ حسین حاتمی نژاد

10.

سنجش عدالت اجتماعی در ساختار فضایی بندر دیر با تأکید بر کاربری‌های خدماتی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-20
سعید امانپور؛ فهیمه فدایی جزی

11.

شهر و عدالت اجتماعی، تحلیلی بر نابرابری های محله ای(مورد: محلات مراغه)

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 69-92
حسن آهار؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ صدیقه لطفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب