1.

بررسی ارتباط بین پارامترهای مهم ابر و بارش روزانه در ایران

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 23-42
علی اکبر رسولی؛ علی اکبر رسولی؛ سعید جهانبخش؛ سعید جهانبخش؛ احمد رضا قاسمی

2.

بررسی همزمانی پرفشار دریای سیاه و رخداد بارش روزانه در ایران زمین

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 1-16
سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان

3.

تحلیل زمانی-مکانی بارش های فرین روزانه در ایران

دوره 20، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 125-140
مجید منتظری

4.

تحلیل همدید ارتباط پرفشار جنب حاره در تراز 600 هکتوپاسکال با بارش روزانه در ایران

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 47-82
امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری

5.

تغییر پذیری سالانه آماره های بارش روزانه زنجان طی دهه های اخیر

دوره 27، شماره 107، تیر 1391، صفحه 161-179
حسین عساکره

6.

واکاوی تغییرات توزیع فراوانی چهار دهه بارش روزانۀ ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 147-158
اسماعیل نصرآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب