1.

بررسی همدید کنش Iهای چرخندی بر روی ایران

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 97-112
سعید موحدی؛ رضا کاوسی

2.

پیش‌یابی دمای شمال غرب ایران و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل

دوره 2، شماره 2، دی 1394، صفحه 17-32
عبدالحسین عادل زاده

3.

پیش‌یابی میانگین روزانۀ دما در کرانه‌های جنوبی دریای خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 129-144
ابوالفضل مسعودیان؛ سعید موحدی؛ محمد حسینی؛ عبدالحسین عادل زاده

4.

تحلیل رفتار زمانی- مکانی پرفشار سیبری در سطح1000 هکتوپاسکال

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 67-82
مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری؛ امیر حسین حلبیان

5.

تحلیل زمانی- مکانی چرخندهای ایران در سال 1376 خورشیدی

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 143-162
فخری سادات فاطمی نیا؛ هوشمند عطائی

6.

تحلیل همدید ارتباط پرفشار آزور با دماهای بیشینه ایران

دوره 25، شماره 96، فروردین 1389، صفحه 51-78
امیرحسین حلبیان

7.

تحلیل همدید ارتباط پرفشار جنب حاره در تراز 600 هکتوپاسکال با بارش روزانه در ایران

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 47-82
امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری

8.

سازوکارهای انتقال رطوبت دریای عرب در خشکسالی‌ها و ترسالی‌های فراگیر ایران

دوره 35، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 45-72
زاهد دلدارزهی؛ پیمان محمودی؛ محمود خسروی

9.

شناسایی الگوهای گردشی ایجادکننده گرد و غبار در جنوب غرب ایران

دوره 27، شماره 107، تیر 1391، صفحه 119-138
بهرام نجف پور

10.

طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 219-246
پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی

11.

مدیریت بحران وقوع سیل در شهر اصفهان با استفاده از سامانه‌های جوی

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 115-128
امیر گندمکارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب