1.

تبارزایی مولکولی و تخمین زمان واگرایی بخشۀOnobrychis از سردۀOnobrychis (تیرۀ باقلائیان) براساس توالی‌‌های nrDNA ITS

دوره 14، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 95-114
آناهیتا حدادی؛ اکرم کاوه؛ هانیه نفیسی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو

2.

مطالعه اثر تنش شوری بر برخی از شاخص‌های رشد در سه گونه از جنس اسپرس (Onobrychis) در ایران

دوره 5، شماره 15، فروردین 1392، صفحه 69-82
رؤیا کرمیان؛ صدیقه عطایی برازنده

3.

مطالعه عدد کروموزومی و رفتار میوز در شش جمعیت Onobrychis melanotricha Boiss. از بخش Heliobrychis از جنس اسپرس در ایران

دوره 3، شماره 9، اسفند 1390، صفحه 53-64
مسعود رنجبر؛ فاطمه خادمی؛ رؤیا کرمیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب