1.

پتروژنز دایک‌های هورنبلندیتی جنوب غرب سلطان‌آباد (شمال‌شرق سبزوار)

دوره 4، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 99-117
محسن نصرآبادی

2.

پیدایش کانی‌های غیرمعمول در ترونجمیت‌های منطقه سلطان‌آباد (شمال‌شرق سبزوار): شواهدی از شرایط تبلور و جایگزینی ماگما

دوره 2، شماره 5، خرداد 1390، صفحه 113-132
محسن نصرآبادی

3.

تعیین سن، منشأ و جایگاه تکتونیکی توده‌های نفوذی جنوب سبزوار

دوره 4، شماره 16، بهمن 1392، صفحه 1-20
ملیحه قورچی روکی؛ محمد حسن کریم‌پور؛ خسرو ابراهیمی نصرآبادی

4.

جهت‌گیری‌های عاطفی افرادِ دو نسل نسبت به والدین و تعیین کننده‌های آن در شهر سبزوار

دوره 24، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 97-114
حسین قدرتی؛ حسین افراسیابی؛ احمد محمدپور؛ علی یار احمدی

5.

زمین‏‌شیمی و زمین‏‌شناسی ایزوتوپی گنبدهای آداکیتی ‏منطقة چکنه در جنوب قوچان (شمال‏‌خاوری ایران)‏

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 25-48
مهدی رضایی کهخایی؛ ایوب طاهری؛ حبیب‌اله قاسمی؛ سارا گردیده

6.

سن‌سنجی U-Pb و تعیین ترکیب محل منشأ گنبدهای آداکیتی پساافیولیتی سبزوار

دوره 6، شماره 23، مهر 1394، صفحه 121-138
حبیب‌اله قاسمی؛ لایچنگ میائو؛ خدیجه جمشیدی

7.

سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس پسا افیولیتی سبزوار

دوره 5، شماره 17، فروردین 1393، صفحه 51-68
حبیب‌اله قاسمی؛ خدیجه جمشیدی؛ محمود صادقیان

8.

شیمی سنگ‎کل و شیمی کانی داسیت‌های کرتاسه پسین جنوب غرب سبزوار: رهیافتی بر منشأ و جایگاه زمین‌ساختی آن‌ها

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 79-100
حبیب اله قاسمی؛ زکیه کاظمی؛ فردین موسیوند؛ ویلیام گریفین

9.

فون سوسماران شهرستان سبزوار با تأکید بر گونه‌های هم‌زیستگاه به همراه ارائه چارچوبی برای تهیه نقشه‌های پراکنش خزندگان ایران

دوره 5، شماره 16، آبان 1392، صفحه 1-16
مسعود یوسفی؛ علی خانی؛ صیاد شیخی ئیلانلو؛ اسکندر رستگار پویانی

10.

مقایسه ترکیب عنصرهای کمیاب زیرکن در گرانیتوییدهای نوع S و I در پهنة تک‏‌نار، جنوب سبزوار

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 89-116
سید علی مظهری؛ اورس کلوتزلی

11.

مهاجرت، تحرک سکونتی و ساخت اجتماعی – فضایی شهر سبزوار

دوره 3، شماره 12، اردیبهشت 1391، صفحه 101-118
داود سمیعی‌پور؛ یعقوب زنگنه

12.

نقش اقلیم در معماری بافت های مختلف شهری مطالعه ی موردی،شهر سبزوار

دوره 7، شماره 26، مهر 1394، صفحه 105-126
محمد سلمانی مقدم؛ محمد باعقیده؛ عفت پورغلامحسن

13.

نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوبات تپه‌های ماسه‌ای

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 101-114
طیبه مصباح‌زاده؛ حسن احمدی؛ حسن احمدی

14.

واکاوی روند تغییرات ماهانه و سالانه فراسنج‏های اقلیمی در سبزوار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 105-118
اسماعیل نصرآبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب