1.

ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 24-45
امیرحسین حلبیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی

2.

آشکارسازی روند تغییرات دبی رودخانه مارون با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 125-146
صفر معروفی؛ حسین طبری

3.

آشکار سازی ساختار روند میانگین دمای روزانه استان اصفهان طی نیم قرن اخیر

دوره 25، شماره 3، آذر 1393، صفحه 105-118
راضیه فنایی؛ هوشمند عطایی

4.

اقلیم بارشی سرزمین افغانستان

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 191-202
مهدی مسترشد

5.

بررسی اقلیم بارشی جمهوری آذربایجان

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 1-14
مرضیه یونسی

6.

بررسی تغییرات الگوی فصلی بارندگی در استان همدان

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 33-48
زهره مریانجی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سعید موحدی؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره؛ سعید موحدی

7.

بررسی تغییرات کمینه‌ها و بیشینه‌های سالانه دما در ایران

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 101-122
بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ محمد سلیقه؛ محمد سلیقه؛ اله‌بخش ریگی‌چاهی

8.

بررسی روند تاریخ آغاز و خاتمه آستانه های دمای صفر و پنج درجه سانتی گراد در ایستگاه های منتخب ایران

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 93-112
غلامعلی مظفری

9.

بررسی روند تغییرات زمانی – مکانی دمای شبانه استان اصفهان

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 167-182
هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی

10.

بررسی روند تغییرات کارکردی خانه‌های روستایی نمونه موردی: روستای گرجی محله، شهرستان بهشهر، استان مازندران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 87-106
سیداسکندر صیدایی؛ زری قاسمیان

11.

بررسی روند حجم خشکی رودخانه با استفاده از آزمون نقاط چرخش، من-کندال و اسپیرمن (مطالعه موردی: رودخانه‌های حوضه دریاچه ارومیه)

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 313-328
جواد بهمنش؛ کیوان خلیلی؛ محمد ناظری تهرودی

12.

تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال و روش تخمینگر شیب سن نمونة پژوهش: دشت یزد- اردکان

دوره 32، شماره 4، دی 1400، صفحه 87-106
محدثه ارشادحسینی؛ امیر رضا کشتکار؛ سیدموسی حسینی؛ علی افضلی

13.

تحلیل تغییرات بارش سالانه شمال غرب ایران

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 147-162
حسین عساکره؛ رباب رزمی

14.

تحلیل تغییرات مؤلفه‌های مبنای نمایه‌های فرین بارش شهرزنجان

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 1-18
حسین عساکره

15.

تحلیل دبی رودخانه کارون با تبدیل باکس- کاکس و سری‌های زمانی

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 135-151
داریوش رحیمی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور

16.

تحلیل روند بلندمدت تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه جنوبی رود ارس

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 193-210
مرضیه اسمعیل پور؛ یعقوب دین‌پژوه

17.

تغییر پذیری سالانه آماره های بارش روزانه زنجان طی دهه های اخیر

دوره 27، شماره 107، تیر 1391، صفحه 161-179
حسین عساکره

18.

تغییرپذیری فصل یخ‌بندان در استان همدان

دوره 3، شماره 1، تیر 1395، صفحه 41-56
زهره مریانجی؛ علی براتیان

19.

روند و تغییرپذیری دما در ایران در دوره 2010-1960 پس از تعدیل ناهمگنی های غیرطبیعی موجود در داده ها

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 181-196
مجتبی نساجی زواره؛ فاطمه رحیم زاده

20.

روند وردایی بسامد رخداد بارش‏های سنگین در ایران زمین

دوره 27، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 29-42
محمد دارند

21.

شناسایی و تحلیل تغییرات شاخص‌های اقلیمِ‌کشاورزی در ایران

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 50-39
سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند

22.

قدرت پیش‌‌بینی‌‌کنندگی جریان نقد آتی توسط سود و جریان‌‌های نقدی

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-26
امین حاجیان نژاد؛ سید رسول حسینی؛ سید رسول دانش سرارودی

23.

گرمایش جهانی و ستبرای نیمۀ زیرین هواسپهر

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 1-12
مجید منتظری؛ سید ابوالفضل مسعودیان

24.

مقایسۀ تغییرات دمای آب دریای عمان و خلیج‌فارس با دریای خزر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 65-80
رضا ذاکری نژاد؛ سعید موحدی؛ احسان جهانیان

25.

نگرشی بر تغییرات حداقل‌های مطلق دما در پهنه ایران زمین

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 199-216
فرامرز خوش اخلاق؛ ابراهیم غریبی؛ ذلیخا شفیعی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب