1.

اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 55-66
بهلول علیجانی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی

2.

بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 3، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 81-96
منصور مومنی؛ رضا سلیمانی دامنه؛ نیما یحیی پور جلالی

3.

بررسی تغییرات الگوی فصلی بارندگی در استان همدان

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 33-48
زهره مریانجی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سعید موحدی؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره؛ سعید موحدی

4.

بررسی و ارزیابی سازه های مؤثر بر کشاورزی پایداری (مطالعه موردی: برنج‌کاران شهرستان شیروان چرداول، استان ایلام)

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 223-240
سیدهدایت‌الله نوری؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی؛ عیسی بهاری؛ نصرت مرادی

5.

پهنه بندی احتمال شرطی حالات بارش به شرط حالات دمایی در ایران زمین

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 86-73
حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی؛ سعیده اشرفی

6.

پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-100
محمود خسروی؛ محسن آرمش

7.

پهنه‌بندی اقلیم ناحیه خزری با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 77-90
ناصر بای؛ مجید منتظری

8.

تحلیل تطبیقی سطح و میزان توسعه یافتگی اجتماعی شهرستان‌های استان هرمزگان

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 53-68
مسعود تقوایی؛ محمد صبوری

9.

تحلیل زمانی-مکانی بارش های فرین روزانه در ایران

دوره 20، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 125-140
مجید منتظری

10.

تعیین جایگاه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس در شاخص‌های اصلی بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 25-40
مسعود تقوایی؛ احمد تقدیسی؛ محمد رضا بسحاق

11.

سنجش کیفیت محیط سکونت در محلات شهر اصفهان از دید مدیران شهری

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 77-98
محمود محمدی؛ آرزو ایزدی

12.

شناسایی تیپ‌های بارشی زاهدان به روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 29-44
حمید نظری پور؛ محمود خسروی

13.

طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 219-246
پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی

14.

طبقه بندی الگوهای همدیدی بارش زا و خشکسالی زا در ایران زمین

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 105-122
ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم فتاحی؛ ام السلمه بابائی فینی

15.

نواحی حرارتی ایران

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 144-135
مجید منتظریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب