1.

ارزیابی برهان واقعیت علامه طباطبایی از منظر اصل سادگی سویینبرن

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 81-98
سعید بشاش؛ حسن فتح زاده

2.

ارزیابی و نقد رویکرد ناظر به مؤلف در هرمنوتیک عینیگرایی اریک هرش با تأکید بر دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی

دوره 14، شماره 29، خرداد 1402، صفحه 137-150
خدیجه احمدی بیغش

3.

اعتبارگرایی جان رالز و نظریه ادراکات اعتباری

دوره 1، شماره 3، اسفند 1388، صفحه 87-100
مهدی زمانی

4.

انسان شناسی خوف از خدا مبتنی بر دیدگاه علامه طباطبایی: رویکرد روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403
محمود خلیلیان شلمزاری

5.

تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 1-18
سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ تُکتم مشهدی

6.

تبیین مبانی وجودشناختی نظریه علامه طباطبایی در تفسیر «نفس‌الامر» و سنجش نقدهای آن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 99-114
جعفر شانظری؛ احمد صادقی علویجه

7.

تحلیلی بر بعد عبادی دین از منظر کانت و علامه طباطبایی: از ادبار تا اقبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403
فخرالسادات علوی؛ نجف یزدانی

8.

تحلیل و بررسی انگارۀ دائمی‌بودن خودآگاهی انسان از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 36، مهر 1402، صفحه 33-50
محی الدین احسان دوست؛ نصراله حکمت

9.

خلود در عذاب جهنم از منظر ابن‌قیم جوزی و علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 16، مهر 1395، صفحه 69-86
جنان ایزدی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ فاطمه یوسفی کزج

10.

رؤیت خداوند از نگاه فخرالدین رازی و علّامه طباطبایی

دوره 7، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 127-136
مرتضی عرفانی؛ ابراهیم نوری؛ هانیه یعقوبی

11.

مفهوم تأویل از دیدگاه ناصرخسرو و علامه طباطبایی در دو کتاب وجه دین و تفسیر المیزان

دوره 11، شماره 24، دی 1399، صفحه 41-54
قدرت الله خیاطیان؛ مرضیه پیوندی

12.

مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و محیی الدین ابن عربی در مسأله رؤیت و مشاهده

دوره 1، شماره 3، اسفند 1388، صفحه 65-86
فروغ السادات رحیم پور؛ سوده یاوری

13.

موانع شناخت از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1398
فروغ السادات رحیم پور؛ سوده یاوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب