1.

القا نانو حفره در هموگلوبین باکتریایی

دوره 2، شماره 8، بهمن 1392، صفحه 23-28
مجتبی توشه؛ گیتی امتیازی؛ پیمان دریکوند

2.

الگوی مایکولیک اسید در مایکوباکتریم تجزیه کننده تولوئن در حضور کلسترول

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 41-48
گیتی امتیازی؛ مریم فنائی؛ آذر فرهنگ اصفهانی؛ زرین دخت امامی

3.

بررسی اثر سورفکتانت توئین 80 بر رشد و مصرف دی‌بنزو‌تیوفن توسط قارچ اگزوفیالا اسپینیفرا جداسازی شده از خاک آلوده به نفت

دوره 5، شماره 17، خرداد 1395، صفحه 111-120
فاطمه علمی؛ زهرا اعتمادی فر؛ گیتی امتیازی

4.

بهینه‌سازی تولید پلی‌فسفات توسط باسیلوس مگاتریوم سویه G11

دوره 2، شماره 7، آبان 1392، صفحه 69-78
سارا قشقایی؛ گیتی امتیازی

5.

تجزیه‏ زیستی ترکیبات مورد استفاده در صنایع پتروشیمی توسط باکتری تجزیه‏کننده‏ تولوئن حاوی سیتوکروم P450

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 61-70
سیدمهدی قاسمی؛ افروزالسادات حسینی ابری؛ گیتی امتیازی

6.

تحریک کلونیزاسیون Azospirillum اندوفیت بدنبال تلقیح توأم با Cellulomonas uda ATCC 491

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 99-112
محمد جواد مهدی پور مقدم؛ گیتی امتیازی؛ مجید بوذری

7.

تولید پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات با استفاده از عصارۀ آنزیمی آزوسپریلوم‌برازیلنس در محیط عاری از سلول

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 127-142
سهیلا عباسی؛ گیتی امتیازی؛ رسول روغنیان

8.

تولید گلوتامیک‌اسید و فولیک‌اسید در پروبیوتیک‌های هوازی و بی‌هوازی

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 127-136
زهره تقی آبادی؛ مهرآنا کوهی دهکردی؛ گیتی امتیازی

9.

تولید هیدروژن زیستی توسط میکروارگانیسم‌ها و آنزیم‌های خارج سلولی: انرژی پاک

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 97-117
مهلا باقری؛ گیتی امتیازی؛ مریم جلیلی

10.

جداسازی، شناسایی مولکولی Alcanivorax dieselolei ‏از خلیج فارس و بررسی قابلیت تجزیه زیستی آن برای پاک‏سازی آلودگی نفتی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 31-40
مهدی حسن شاهیان؛ گیتی امتیازی

11.

مطالعه‏ لایه‏ سطحی و پارا اسپورال ‏بادی ‏‏‏(‏‏‏MH14) ‏‏‏Bacillus thuringiensis Israelensis و پیش‏بینی پایدارسازی ‏‏‏(‏‏‏Cry4Ba) ‏‏‏با ایجاد جهش نقطه ‏ای بر اساس یافته‏ های بیوانفورماتیک

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 153-166
غزال باب المراد؛ گیتی امتیازیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب