1.

ارزیابی تأثیر محرک‌ها بر پاسخ بیوشیمیایی و بیان ژن‌های درگیر در بیوسنتز سزکوئی‌ترپنوئیدها در کشت ریشه‌های مویین گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 19-42
ویدا مدنی؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا

2.

بهبود جوانه‌زنی بذر، رشد و خصوصیات ‌بیوشیمیایی گیاهچه‌های گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط تنش کادمیوم با استفاده از پیش‌تیمار بذر

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 23-42
فاطمه محمودی؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ ناصر زارع؛ بهروز اسماعیل پور

3.

تأثیر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی بذر، رشد و شاخص‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های کینوا (Chenopodium quinoa willd.) تحت تأثیر تنش کادمیوم

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-26
فاطمه محمودی؛ پریسا شیخ زاده؛ ناصر زارع؛ بهروز اسماعیل پور

4.

تأثیر عصاره مخمر بر رشد، ویژگی‌های بیوشمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت‌های درون‌شیشه‌ایی قره‌قاط (Vaccinium arctostaphylos L.)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 37-54
ناصر زارع؛ مهران نوروزپور؛ پریسا شیخ زاده مصدق

5.

تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویۀ بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.)

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 93-112
مهران نوروزپور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حامد پارسا؛ شیما بورنگ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب