1.

بررسی روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 71-84
امیدرضا کفایت مطلق؛ سید ابوالفضل مسعودیان

2.

تحلیل همدید یخبندان‌های فراگیرو بادوام ایران

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 129-140
سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند

3.

تغییرپذیری نقش عوامل مکانی مؤثر بر بارش در ارتباط با تحولات دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین

دوره 32، شماره 3، مهر 1400، صفحه 129-146
حسین عساکره؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه ترکارانی

4.

صحت‌سنجی رابطة‌‌ استدلالی بیشینة‌‌ رواناب به روش شدت - مدت - مساحت با استفاده از داده‌های‌‌ پوششی رادار؛ مطالعة‌‌ موردی: حوضة آبریز رامیان

دوره 30، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 57-78
پرویز پنجه کوبی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ عبدالعظیم قانقرمه

5.

طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 219-246
پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی

6.

فصل‌بندی روزهای برفپوشان ایران‌زمین به کمک داده‌های دورسنجی

دوره 27، شماره 3، آذر 1395، صفحه 33-48
محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان

7.

واکاوی تغییرات زمانی و مکانی جزیرة گرمایی کلان‌شهر اهواز به کمک داده‌های مودیس

دوره 30، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 75-92
سید ابوالفضل مسعودیان؛ مسلم ترکی

8.

واکاوی روند تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران با بهره‌گیری از داده‌های سنجش از دور

دوره 31، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-14
سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی

9.

واکاوی روند تغییرات روزهای برفپوشان در ایران بر پایۀ داده‌های دورسنجی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 49-60
محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان

10.

واکاوی مگانی زمانی دما در جمهوری آذربایجان

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-16
سید ابوالفضل مسعودیان؛ مرضیه یونسی

11.

واکاوی ناهنجاری‎های فشار تراز دریا در روزهای همراه با رخداد سرماهای فرین ایران

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-14
سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب