1.

اقلیم اختری (ایده‌ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)

دوره 25، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-10
مژگان انتظاری؛ مژگان انتظاری

2.

بررسی وارزیابی روش‌های آماری دومتغیره در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: بخشی از کارون جنوبی)

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 205-226
مژگان انتظاری؛ مژگان انتظاری؛ زهرا ایزدی

3.

پیش‌درآمدی بر مقایسة مورفومتری و تأثیر مکانیسم شکل‌گیری بر مورفومتری فروچاله‌های گچی و آهکی

دوره 32، شماره 2، تیر 1400، صفحه 23-44
حمیده غلام حیدری؛ مژگان انتظاری

4.

پهنه‌بندی توسعة کارست سطحی با استفاده از مدل آنتروپی مطالعة موردی: تودة کوهستانی پرآو ـ بیستون

دوره 29، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 129-140
مژگان انتظاری؛ یوسف آقایی پور

5.

رتبه‌بندی آسیب‌پذیری شهری در برابر مخاطرۀ زلزله با مدلELECTRE FUZZY (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 113-134
نرجس سالاری؛ مژگان انتظاری؛ مصطفی خبازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب