1.

بازنگری جنس Hyoscyamus از تیره Solanaceae در ایران

دوره 7، شماره 25، دی 1394، صفحه 83-94
شادی حاج رسولیها؛ علی اصغر معصومی؛ طاهر نژاد ستاری؛ سید محمد مهدی حمدی؛ ایرج مهرگان

2.

بررسی تکامل و مکانیسم تکوین پرچم در Salvia hypoleuca Benth. (Lamiaceae) و گونه‌های نزدیک با بررسی‌های ‌میکروسکوپ الکترونی و فیلوژنی مولکولی

دوره 6، شماره 19، آبان 1393، صفحه 111-122
مریم سادات اسداللهی؛ طاهر نژادستاری؛ علی سنبلی؛ ایرج مهرگان

3.

جمعیت‌‌های Medicago minima (L.) Bartal در ایران: تنوع مورفولوژیکی بسیار و غیر مرتبط با توالی ناحیۀ ITS و پراکندگی جغرافیایی

دوره 12، شماره 44، مهر 1399، صفحه 53-72
زهره باقری؛ مصطفی اسدی؛ ارنست اسمال؛ ایرج مهرگان

4.

مطالعۀ موقعیت تاکسونومیک گونۀ Medicago sinskiae: شواهدی از اطلاعات ریخت‌‌شناسی و مولکولی

دوره 12، شماره 44، مهر 1399، صفحه 1-14
راحله زارعی؛ ارنست اسمال؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب