1.

اهمیت تاکسونومیکی ریخت‌شناسی و تشریح اپیدرم برگچه و دمگل آذین گونه Trigonella disperma Bornm. ex Vassilcz.

دوره 2، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 15-26
مسعود رنجبر؛ زهرا حاج مرادی؛ رؤیا کرمیان

2.

بررسی تاکسونومیک گونهOnobrychis transcaspica V. Nikitin (Fabaceae) در شمال شرق ایران با تاکید بر تأثیر ارتفاع بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی با استفاده از مارکر فلوریستیک

دوره 2، شماره 3، تیر 1389، صفحه 25-38
زینب طلوعی؛ مرتضی عطری؛ مسعود رنجبر

3.

گزارش عدد کروموزومی از جنس Astragalus بخش Onobrychoide از تیره Fabaceae در ایران

دوره 6، شماره 21، دی 1393، صفحه 71-82
مسعود رنجبر؛ آناهیتا حدیدچی؛ حسین ریاحی

4.

مطالعه ریخت‌شناسی گرده در جنسMiller (Sect. Heliobrychis) Onobrychis در ایران

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 63-72
رؤیا کرمیان؛ علی مرادی بهجو؛ مسعود رنجبر

5.

مطالعه سیتوتاکسونومی چهار جمعیت Astragalus anserinifolius Boiss. بخش Malacothrix Bunge از ایران

دوره 4، شماره 13، دی 1391، صفحه 45-58
مسعود رنجبر؛ بهاره محمودیان

6.

مطالعه سیستماتیکی گروه گون‌های برگ ساده از بخش Incani DC. در ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1389، صفحه 33-46
مسعود رنجبر؛ ثمینه نوری؛ رؤیا کرمیان

7.

مطالعه عدد کروموزومی و رفتار میوز در شش جمعیت Onobrychis melanotricha Boiss. از بخش Heliobrychis از جنس اسپرس در ایران

دوره 3، شماره 9، اسفند 1390، صفحه 53-64
مسعود رنجبر؛ فاطمه خادمی؛ رؤیا کرمیان

8.

واریته‌ای جدید از گونه Trigonella persica از تیره Fabaceae از ایران

دوره 6، شماره 21، دی 1393، صفحه 83-86
مسعود رنجبر؛ زهرا حاج مرادی؛ رؤیا کرمیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب