1.

بررسی آناتومی، گرده‌شناسی و انواع کُرک گونه Phlomis olivieri از تیره Lamiaceae

دوره 6، شماره 21، دی 1393، صفحه 59-70
حسین یوسفی؛ عاطفه امیراحمدی؛ مرتضی عطری؛ رضا نادری

2.

بررسی تاکسونومیک گونهOnobrychis transcaspica V. Nikitin (Fabaceae) در شمال شرق ایران با تاکید بر تأثیر ارتفاع بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی با استفاده از مارکر فلوریستیک

دوره 2، شماره 3، تیر 1389، صفحه 25-38
زینب طلوعی؛ مرتضی عطری؛ مسعود رنجبر

3.

بررسی تاکسونومیک گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با تأکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه

دوره 4، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 63-76
رمضان کلوندی؛ مرتضی عطری؛ زیبا جمزاد؛ کیوان صفی‌خانی

4.

بررسی تنوع زیستی با روش تعیین زیستگاه ویژه و مقایسه الکتروفورزی پروتئین‌های بذر جمعیت‌های دو گونه بومادران (Achillea L.) در غرب ایران

دوره 5، شماره 16، آبان 1392، صفحه 55-68
هاجر صالحی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ مرتضی عطری؛ فریبا محسن‌زاده

5.

مطالعه فلور بخش امن پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی

دوره 8، شماره 27، تیر 1395، صفحه 39-56
عالیه رحیمی؛ مرتضی عطری؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب